سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
صبا
برتری دانشمند بر غیر او، مانند برتری پیامبر بر امتش است . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]