سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
خداوند سبحان، سه چیز را دوست می دارد :به جا آوردن حقوقش، فروتنی برای خلقش، و نیکوکاری به بندگانش . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]